เปิดรับสมัครเรียนธรรมะศึกษาปี 2558

Dhamma's Study | รับสมัครเรียนธรรมะศึกษา ปี 2558

Dhamma's Study | รับสมัครเรียนธรรมะศึกษา ปี 2558

ความเป็นมาของธรรมะศึกษา

ธรรมศึกษา (The Dhamma Study Of the Lay Buddhist People) คือ หลักสูตรหรือแบบเรียนธรรมะของบุคคลทั่วไป หรือจะพูดให้ตรงประเด็นคือ การเรียนธรรมะของฆราวาส (ชาย-หญิง) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทย ที่แต่เดิมนั้นจัดการเรียนการสอนให้เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้น เรียกอย่างเป็นทางการว่า "หลักสูตรหลักธรรม" ถ้าเป็นการเรียนภาษาบาลีก็เรียกว่า "หลักสูตรภาษาบาลี" การเรียนธรรมะศึกษาจึงเป็นการเพิ่มเติมหรือเปิดช่องทางการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ประวัติความเป็นมาของพระองค์ ข้อปฏิบัติและข้อบัญญัติ (ศีล) ของฆราวาส หลักปฏิบัติของฆราวาส และพิธีปฏิบัติในทางศาสนา หรือ ศาสนพิธี ซึ่งเป็นการศึกษาธรรมเนียมการประกอบพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์หรือเกี่ยวข้องกับศาสนานั่นเอง

ธรรมะศึกษาคือศึกษาอะไรบ้าง ?

ผู้ที่จะเรียนและเรียนตนเองว่าเป็น "นักธรรมะศึกษา" นั้น จะได้เรียนวิชาหลักทั้งสิ้น ๔ วิชาดังนี้

 • วิชากระทู้ (Dhamm's Writing) เป็นการศึกษาพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ ผู้เรียนจะได้ทราบว่า คำบาลีที่เป็นภาษาเดิมนั้น มีความหมายและจุดมุ่งเป็นประการใด ตีความและขยายความได้มากน้อยลุ่มลึกเพียงใด เช่นว่า อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนเป็นที่พึ่งของตน) หากจะอธิบายให้เกิดความกระจ่างกว่านี้จะทำอย่างไร ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์เชิงการตีความ การสรรหาความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการประเมินความเข้าใจในข้อธรรมของตนเองด้วย
   
 • วิชาธรรมะ (Dhamma Studying) วิชานี้น่าจะเป็นจุดมุ่งที่ตรงตัวที่สุด คือ การเรียนธรรมะ (Teaching of Loard Buddha) เพื่อความเข้าใจและการนำมาใช้ฝึกตน ข่มอัตตา และเปิดตาแห่งปัญญาให้กว้างไกล เช่น ขันติ ความอดทน มีลักษณะเป็นอย่างไรจึงจะเป็นความอดทนตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า อดทนไม่ทานข้าวจะเรียกว่า ขันติได้หรือไม่ เป็นต้น
   
 • วิชาวินัย (Life's Rule Studying) วิชานี้เน้นเรื่องการปฏิบัติตัวให้มีแบบแผน มีความประพฤติเรียบง่ายและเรียบร้อย ไม่ธำรงตนนอกกรอบศีลธรรมหรือนอกกรอบกฎหมาย คือไม่ละเมิดล่วงเกินและฝ่าฝืน  ผู้เรียนจะได้รู้เจตนาและจุดมุ่งหมายของศีลว่าคืออะไร? ถ้าไม่สมาทานศีลจะดีหรือไม่ดีอย่างไร? และประโยชน์ของการศึกษาวินัยนั้น จะช่วยให้การดำเนินชีวิตได้รับอะไรบ้าง? น่าสนใจมากเลยทีเดียว
   
 • วิชาพุทธประวัติ (Story Life of Loard Buddha Studying) วิชานี้คือการศึกษาความเป็นมาของพระพุทธเจ้า พระองค์คือใคร และก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีที่มาอย่างไร ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้นว่า พระพุทธศาสนานั้น สามารถสืบค้นต้นตอได้จริง

การเรียนธรรมะศึกษามีกี่ระดับ (ชั้น) ?

การเรียนธรรมะศึกษานั้น มีการแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชั้นตรี (Element Level) ระดับชั้นโท (Intermediate Level) และระดับชั้นเอก (Advance Level) และในแต่ละระดับจะแบ่งวิชาออกเป็น 4 วิชาหลักดังกล่าวแล้ว ทว่าขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

ชั้นธรรมศึกษาตรี หลักสูตรที่ใช้เรียน คือ

1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมตรี
2. วิชาธรรมวิภาค
3. วิชาพุทธประวัติ
4. วิชาวินัย (เบญจศีลเบญจธรรม)

ชั้นธรรมศึกษาโท หลักสูตรที่ใช้เรียน คือ

1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมโท
2. วิชาธรรมวิภาค
3. วิชาอนุพุทธประวัติ
4. วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

ชั้นธรรมศึกษาเอก หลักสูตรที่ใช้เรียน คือ

1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมเอก
2. วิชาธรรมวิจารณ์
3. วิชาพุทธานุพุทธประวัติ   
4. วิชาวินัย (กรรมบถ)

หนังสือเรียนและวิธีการเรียนคืออย่างไร?

หนังสือเรียน สามารถขอรับได้ที่วัดใกล้เมืองที่ผู้เรียนอยู่ สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตลอนดอน สามารถขอรับได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และสามารถใช้ดูข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ขององค์กรได้เป็นระยะ ส่วนวิธีเรียนนั้น ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าได้เรียนกับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเรียนได้เร็วขึ้น แนวทางที่พอจะแนะนำเบื้องต้นคือ

 • -ศึกษาจากหนังสือที่ได้รับ
 • -เข้าเรียนตามที่ประกาศ นัดเรียนเป็นช่วง ๆ 
 • -ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเวบไซต์ต่าง ๆ เช่น ที่เวบ http://www.ธรรมศึกษา.com/2013/06/index-contents-thammatri.html
 • -จากคลิป VDO ที่ทางองค์กรจะจัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้เรียนอีกทางหนึ่ง (อาจช้าเพราะมีขั้นตอนซับซ้อน)
 • -ทดลองทำแบบฝึกหัดเป็นระยะ โดยดาวน์โหลดแบบฝึกหัดจากทางเวบไซต์องค์กรพระธรรมทูต
รู้ธรรมะ ย่อมพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้

รู้ธรรมะ ย่อมพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้

การสมัครเรียนและค่าใช้จ่าย ?

การสมัครเรียนธรรมะศึกษา สามารถทำได้ทันที โดยที่ติดต่อไปยังวัดไทยในเมืองต่าง ๆ เช่น กรุงลอนดอน ติดต่อได้ที่ วัดพุทธปทีป หรือที่วัดพุทธาราม  เมืองเบอร์มิ่งแฮม ติดต่อได้ที่วัดสันติวงศาราม เป็นต้น ทั้งนี้เป็นนโยบายการให้การศึกษาแก่ญาติโยมชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ละวัดจึงพร้อมให้ความอนุเคราะห์แก่ทุกท่าน

ขั้นตอนเบื้องต้น

 1. โทรศัพท์สอบถามวัดที่อยู่ใกล้เมืองที่ผู้เรียนพำนัก (รายชื่อวัดและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
 2. Download Application Form (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 3. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับไปที่วัดนั้น ๆ หรือส่งไปที่ สนง.กองงานเลขานุการองค์กร
 4. ขอรับหนังสือเรียนจากวัดไทยได้ (ถ้ามี) หากไม่มีติดต่อไปยัง สนง.กองงานเลขานุการองค์กร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนธรรมะศึกษา ขอความอุปถัมภ์จากผู้เรียนท่านละ ๒๐ ปอนด์ 

ใบสมัคร (Application Form)

APPLICATIONFORM

ตัวอย่างใบสมัคร (Sample of Application Form)

SAMPLEDHMS_58_FORMedited2

ชาวพุทธ คือ ผู้รู้ตามที่องค์พระพุทธะทรงสอนไว้

ชาวพุทธ คือ ผู้รู้ตามที่องค์พระพุทธะทรงสอนไว้

Posted in NEWS UPDATE.