ตั้ง “พระพรหมสิทธิ” เป็น กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใหม่

พระพรหมสิทธิ รับพระบัญชา

พระพรหมสิทธิ รับพระบัญชา

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔ โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ แต่งตั้งให้ พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบัญชา แต่งตั้ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังได้มอบคำสั่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคมให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศส่วนกลางด้วย

ด้านพระพรหมสิทธิ กล่าวภายหลังร่วมประชุมมหาเถรสมาคมว่า หลังจากที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูและพระธรรมทูตในต่างประเทศ ก็จะเน้นส่งเสริมการทำงานของพระธรรมทูตในต่างประเทศให้มากขึ้น

“สำหรับการบริหารงานภายในวัดสระเกศ ขณะนี้มีความเรียบร้อยดี โดยอาตมาได้แบ่งการทำงานของผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกเป็น ๔ ฝ่าย เพื่อร่วมบริหารกิจการของวัดให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  บรรยากาศในวัดก็ดีขึ้นเรื่อย ส่วนญาติโยมที่ได้รับทราบข่าวของวัดสระเกศที่ผ่านมา ก็เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และได้กลับเข้ามาช่วยงานและทำบุญกับคณะสงฆ์ของวัดอีกครั้ง” พระพรหมสิทธิ กล่าว สำหรับประวัติพระพรหมสิทธิ มีนามเดิมว่า ธงชัย สุขโข เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ อายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๙ เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๕ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บิดาชื่อ นายเสงี่ยม มารดาชื่อ นางตัน สุขโข ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเขาวง จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบไล่ได้นักธรรมเอก ณ สำนักเรียนวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ต่อมาเมื่อ อายุครบ ๒๐ ปี ได้รับการอุปสมบท  ณ  พัทธสีมาวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขณะที่ดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับฉายาว่า“สุขญาโณ” ภายหลังอุปสมบทได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต  (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกรัฐศาสตร์  (บริหารรัฐกิจ) ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร , เจ้าคณะภาค ๑๐ , ประธานสำนักงานกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  และได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ด้วย

 

PROMMASHIT2

ถวายสักการะแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

ข้อมูลข่าวจากเวบไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พุทธมลฑล  อ.สาลายา จ.นครปฐม 

Posted in NEWS UPDATE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>