ABOUT US

About The Council of Thai Buddhist Monks

About The Council of Thai Buddhist Monks

องค์กรพระธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ อุบัติขึ้นได้ด้วยดำริแห่งทัศนาวิสัยอันกอร์ป ด้วยกุศลในพระเดชพระคุณ พระภาวนากิจโกศล (ธีรวัธน์ อมโร)* (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้เรียกประชุม ปรึกษาหารือในกลุ่มพระสงฆ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยเหตุว่าได้มีพระสงฆ์ไทย เดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจ ในอังกฤษเพิ่มจำนวนขึ้นและที่สำคัญยิ่งคือ ทางฝั่งยุโรปเองก็ได้จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในยุโรปขึ้น มีสำนัก- งานเลขาอยู่ ที่วัดศรีนครินทรวราราม เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์

จากการประชุมในครั้งนั้น ประธานในประชุม (พระภาวนากิจโกศล) ได้ปรารภหัวข้อการจัดตั้งองค์กรสงฆ์ ไทยขึ้น และได้มอบหมายหน้าที่ในการร่างระเบียบข้อบังคับ เพื่อต่อที่ประชุมสามัญในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยในครั้งนั้นได้มีผู้รู้ด้านกฎหมายอังกฤษเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ๒ ท่านคือ นายนพดล บุญใหญ่ และนางสายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยมีนายสมพงษ์ กางทอง เลขานุการเอก และนายณัฐพัฒน์ ชำนาญกิจ (ทั้งสองท่านหมดวาระและกลับเข้ากระทรวงเช่นเดิม)

ในที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ พระครูสมุห์ล้อม ปภสฺสโร พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ* พระชาญ จนฺทวณฺโณ และพระครูปลัดสุทัศน์ อมรสุทฺธิ ทำหน้าที่ร่างระเบียบข้อบังคับ โดยให้เสร็จทันและเสนอต่อที่ ประชุมร่วมพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
เมื่อถึงกำหนดวันประชุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งพระสงฆ์ไทยจำนวน ๑๗ รูป ได้ เข้าร่วมประชุม มีนายนพดล บุญใหญ่ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ เลขานุการเอก สอท. กรุงลอนดอน เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยในภาคเช้าชี้แจงแถลงผลการปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี ๒๕๔๗ ของแต่ละสำนัก ในภาคบ่ายได้เข้าสู่วาระ การพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับ ที่ประชุมมีมติเป็นฉันทามติ รับร่างระเบียบดังกล่าว โดยให้แก้ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นให้ดำเนินการนำ ร่างระเบียบไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี พระครูสมุห์ล้อม ปภสฺสโร, พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ และพระ มหาสังข์ ธมฺมจาโร ดำเนินการในส่วนนี้

จิตผ่องใส ใจย่อมเบิกบานตามได้ง่ายขึ้น

จิตผ่องใส ใจย่อมเบิกบานตามได้ง่ายขึ้น

หลังจากที่คณะกรรมการฯได้นำร่างระเบียบข้อบังคับของ องค์กรพระธรรมทูตไทย ไปทำการแก้ไขให้ถูกต้อง จึงได้นำส่งต่อไปยังพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิมล (สมณศักดิ์ปัจจุบัน) ในฐานะประธาน เพื่อนำเรื่อง ส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทย โดยมี ฯพณฯ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เอกอัครราชทูตไทย ช่วยรับภาระดำเนินการส่งเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Office of National Buddism) เพื่อให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการมหาเถรสมาคม และในที่ประชุมได้มีมติรับทราบและอนุโมทนาเป็นมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔/๒๕๙ และเป็นการ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ด้วย ตรงกับวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ครั้นมติมหาเถรสมาคมได้ถูกส่งกลับไปที่ลอนดอน ตามหนนังสือแจ้งของทางสถานเอกอัครราชทูตไทย เลขที่ ๕๕๐๐๑/๔๓๖ ลงนามโดย ฯพณฯ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมล จึงได้ประกาศใช้ระเบียบข้อคับ และจัดตั้ง “องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลน์เหนือ” โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป