โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561

วัดไทยในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนชายอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรช่วงปิดภาคเรียนประจำ เป็นเวลา 9 วัน ถึง 15 วัน (ตามที่แต่ละวัดกำหนด และมีความพร้อม) ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่หลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงกุลบุตรที่เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษ ทว่ามีบิดาและมารดาเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะทางด้านจิตใจ  สร้างเสริมประสบการณ์ และฝึกอบรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือ และการข่มจิตของตนให้เยือกเย็นได้ในชีวิตต่อไป ในปีนี้มีหลายวัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน  เป็นต้น จึงขอนำภาพบรรยากาศมาท่านผู้เข้าชมเวบไซต์องค์กร ได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน (The Buddhapadip Temple London)