โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดพุทธปทีป

โครงการบวชศีลจารณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๘๕ คน อยู่ประจำ ๙ วัน โดยมี พระเดชพระคุณเทพภาวนามงคล ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน ผ่ายดำเนินการ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส  พระครูปลัดวรพล...

แจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

THE BUDDHAPADIPA TEMPLE LONDON

พระพุทธศาสนา (Buddhism) เข้าสู่อังกฤษครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ โดย J.R.  Jackson เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมในอังกฤษ และ Charls Henry Allen  Bernett   ผู้ซึ่งต่อมาบวชเป็นพระภิกษุในพม่า มีฉายาว่า “อานันทเมตเตยยะ”   เป็นพระภิกษุชาวอังกฤษคนแรก คณะสงฆ์ไทยส่งคณะพระธรรมทูตไปเผยแพร่ครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗  และได้สร้างวัดไทยชื่อ วัดพุทธปทีป ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ     สำหรับประวัติการตั้งวัดนั้น  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ...

ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประชุมสามัญประจำปี 2561 องค์กรพระธรรมทูต การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ Wat Sriratanaram Moss Lane, Kearsley Bolton, Kearsley Manchester BL4 8SF Tel. 01204 771 109 I watsri.uk@gmail.com   กำหนดการ  

วาทะพระข้าวปั้น ตอน ไม้วิเศษ

ก้าวชีวิต (Life’s Journey) ของแต่ละบุคคล ยังบรรจบปลายทางที่แน่นอนได้ยาก เพราะจุดหมายในความนึกคิด มิอาจคาดเดาด้วยตรรกะใดๆได้ ฉะนั้น เมื่อยังมุ่งในทางก้าว เราจำเป็นต้องตั้งคำถามเพื่อให้ง่ายต่อการไปถึงคำตอบ โดยแต่ละก้าวที่กำลังไปต่อนั้น ควรออกแบบอย่างไร (Figure out) จึงจะมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือในมิติทางความคิดและการลงมือทำ ฉะนั้น ไปต่อ – แปลว่าข้อบกพร่องต้องลดน้อยลง ไปต่อ- ควรถักทอความเป็นไปได้มากที่สุด ไปต่อ – ทุกข้อแม้ต้องไม่ซับซ้อน ไปต่อ – จะรีรอหรือลังเลอีกต่อไปไม่ได้ ไปต่อเถอะนะ (พระข้าวปั้น)