พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

ภาพบรรยากาศ