THE BUDDHAPADIPA TEMPLE LONDON

พระพุทธศาสนา (Buddhism) เข้าสู่อังกฤษครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ โดย J.R.  Jackson เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมในอังกฤษ และ Charls Henry Allen  Bernett   ผู้ซึ่งต่อมาบวชเป็นพระภิกษุในพม่า มีฉายาว่า “อานันทเมตเตยยะ”   เป็นพระภิกษุชาวอังกฤษคนแรก คณะสงฆ์ไทยส่งคณะพระธรรมทูตไปเผยแพร่ครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗  และได้สร้างวัดไทยชื่อ วัดพุทธปทีป ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ     สำหรับประวัติการตั้งวัดนั้น  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙) และ พระมหาวิจิตร  ติสฺสทตฺโต  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร  ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปทำการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ พุทธวิหารแฮมสเตท กรุงลอนดอน  โดยสังฆสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ เป็นฝ่ายดำเนินการ และครั้งนั้นนับเป็นโอกาสทอง  และเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธศาสนาสายปฏิบัติ  ได้ถูกนำไปประดิษฐานในโลกตะวันตกเป็นครั้งแรก  ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน  ได้มีการประชุมกลุ่มคนไทยและนักเรียนไทยในกรุงลอนดอน  เพื่อปรึกษาหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องจัดตั้งวัดไทยขึ้นที่กรุงลอนดอน  โดยต่อมามหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยเห็นด้วยในหลักการ  จึงได้ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างวัดไทยในกรุงลอนดอนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้