ตางรางบุญงานประชุมสามัญ อทธส UK 2018

อาศัยตามมติที่ประชุมพิเศษ ๒ ส.ค. ๒๕๖๑ ในที่ประชุมได้มีมติแบ่งภาระงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการประสานงานการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร จึงได้กำหนดหน้าที่และผู้ที่รับผิดชอบพันธกิจตามตารางนี้ ฉะนั้นท่านสามารถติดต่อสอบถามประสางานได้โดยตรงดังนี้