ภาพบรรยากาศการเตรียมสถานที่ประชุมสามัญประจำปี อทธส 2561

การเตรียมสถานที่ประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ เป็นการรวมพลังแรงกายและจิตใจทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยม เพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่ และ การสร้างความมั่นคง ปักธงชัยของพระอรหันต์ในดินแดนเมืองฟุตบอลกระเดื่องชื่อ ภาพความสามัคคีนี้ จะสะท้อนการสร้างความพร้อมให้กับพระธรรมทูตรุ่นต่อๆไป ที่ต้องการก้าวออกมาสานงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนภายภาคหน้า / ขออนุโมทนาบุญต่อการเสียสละของทุกท่านมา ณ ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *