พระมหาเถระเยี่ยมวัดไทยในสหราชอาณาจักร

นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ วัดมัชฌิมาราม ลีดส์ และ วัดพุทธาราม ลีดส์ ในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักกำกับและดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (2018)  ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตที่ปฎิบัติศาสนกิจอยู่ประจำทั้งสองแห่ง โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชีเนีย ร่วมคณะด้วย / ในการนี้ พระครูโสภณสุธรรมวิเทศ และคณะกรรมการวัด ถวายการต้อนรับคณะพระมหาเถระ...

คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดในสายงาน

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (อทธส) มีนโยบายตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพระธรรมทูตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวัด พร้อมทั้งมอบปัจจัยบำรุงวัด (ค่าน้ำค่าไฟฟ้า) วัดละ 500 ปอนด์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทางเขตมิดแลนด์ตอนบน คือ วัดพระธรรมกายเมืองแมนเชสเตอร์ โดยมี พระครูสุตพุทธวิเทศ (อ.สมชาย) รองประธานองค์กร รูปที่ ๒ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการองค์กร พระอาจารย์นิคม กรรมการบริหาร พระมหาเจริญศักดิ์ กรรมการกองเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ในนามคณะกรรมการบริหารองค์กร  19 สิงหาคม 2561 // ภาพโดย พระมหาเจริญศักดิ์