พระมหาเถระเยี่ยมวัดไทยในสหราชอาณาจักร

นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ วัดมัชฌิมาราม ลีดส์ และ วัดพุทธาราม ลีดส์ ในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักกำกับและดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (2018)  ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตที่ปฎิบัติศาสนกิจอยู่ประจำทั้งสองแห่ง โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชีเนีย ร่วมคณะด้วย / ในการนี้ พระครูโสภณสุธรรมวิเทศ และคณะกรรมการวัด ถวายการต้อนรับคณะพระมหาเถระ / จากนั้น คณะมหาพระเถระและกรรมการบริหารองค์กร ได้เดินทางต่อปยังวัดพุทธาราม ลีดส์ โดยมี พระครูสิริธรรมประทีป ถวายการต้อนรับ นับว่าการเดินทางไกลของพระมหาเถระครั้งนี้ ได้เติมกำลังแรงใจแก่พระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง เกล้าฯ ในนามผู้ดูแลเวบ อธทส. ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระทุกรูปมา ณ ที่นี้

วัดมัชฌิมาราม ลีดส์

 

วัดพุทธาราม ลีดส์