คณะกรรมการบริหารองค์กร เยี่ยมวัดพระสิงห์ยูเค

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ พระครูสิริธรรมปทีป รองเลขาธิการองค์กร ฯ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขาองค์กร ฯ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดพระสิงห์ ยูเค เมืองรันคอน ซึ่งเป็นวัดในสายงานขององค์กร พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมี พระครูศรีสิงกิจวิเทศ  เป็นเจ้าอาวาส มีคณะสงฆ์จำพรรษาประจำปีนี้ทั้งสิ้น จำนวน 3 รูป  (21-08-2018)