คณะกรรมการบริหารองค์กร เยี่ยมวัดมัชฌิมาราม ลีดส์

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ พระครูสิริธรรมปทีป รองเลขาธิการองค์กร ฯ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขาองค์กร ฯ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดมัชฌิมาราม เมืองลีดส์ ซึ่งเป็นวัดในสายงานขององค์กร พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมี พระครูสุธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาส มีคณะสงฆ์จำพรรษาประจำปีนี้ทั้งสิ้น จำนวน 3 รูป