กรรมการบริหาร อธทส. เยี่ยมวัดในพลีมัธ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มี พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธาน พร้อมด้วยคณะมี พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส เลขาธิการ ,​พระครูใบฎีกาอิทธิพล อิทฺธิญาโณ เจ้าหน้าที่กองเลขานุการ, พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน , พระบุญชู ปุญฺญนาโค วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดมหาธาตุ พลีมัธ ตามโครงการ “ออกเยี่ยมวัดในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์” อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
ในครั้งนี้ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์วัดมหาธาตุ พลีมัธ ในนามองค์กรฯ จำนวน 500 ปอดน์ และวัดที่ร่วมสมทุบปัจจัย 3 วัด คือ
– วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 100 ปอนด์
– วัดพุทธาราม ลอนดอน 100 ปอนด์
– วัดพระศรีสรรเพชญ์ ยูเค 100 ปอนด์
การนี้คณะกรรมการองค์กรฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำหรับที่จะเช่าเพื่อสร้างวัดมหาธาตุ พลีมัธ ซึ่งเป็นค่ายทหารเก่า โดยทางฝ่านบ้านเมือง council ได้ตกลงที่จะให้เช่าเป็นระยะเวลา 99 ปี อันจักเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวเมืองพลีมัธและชาวอังกฤษต่อไป
นามองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ขออนุโมทนาญาติโยมชาวพลีมัธ ที่ได้ถวายภัตตหารเช้าและเพลแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้
วัดมหาธาตุ พลีมัธ ตั้งอยู่เมือง Plymouth มณฑล Devon ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปัญฺญาสิริ ดร.) รองประธานองค์กร เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ วัดแห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี ที่วัดมหาธาตุ พลีมัธ ได้เปิดวัดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเสมอมา ปัจจุบันมี พระมหาสมจิตร์ ธมฺมวิจโย ปธ.7 เป็นประธานสงฆ์ และมีพระมหากิจจา กิจฺจเสวี ปธ.8 พระธรรมทูตประจำวัด
สำหรับท่านใดที่สนใจเยี่ยมวัดมหาธาตุ พลีมัธ แห่งนี้ สามารถเดินทางไปได้ตามที่อยู่นี้และติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ Wat Mahathat Plymmouth, 23 Stamford CL, Plymouth, PL9 9SF. Call. +44 (0) 1752 492 452.

พระครูใบฎีกาอิทธิพล : รายงาน

One thought on “กรรมการบริหาร อธทส. เยี่ยมวัดในพลีมัธ

  1. ขอบคุณท่านพระครูใบฎีกาอิทธิพล ในการแจ้งข่าวอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *