ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าองค์กร ปี 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราขอาณาจักร

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าองค์กร ปี 2562

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อระดมทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมีพระเทพภาวนามงคล ประธานองค์กร พระราชวิเทศปัญญาคุณ รองประธาน (๑) พระครูสุตพุทธิทัต รองประธาน (๒) พระครูภาวนาวิธาน รองประธาน (๓) พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ และคณะพระธรรมทูตกว่า ๓๐ รูป ร่วมในพิธี  ในปีนี้ได้รับธารศรัทธาจาก คุณปฐมพร ปฐมรัตนหิรัญ คุณอังศนา วิทยาวัฒนรัตน และเด็กชายนฤเบศ (แอชลี่) รับเป็นประธานอุปถัมภ์  รวมทั้งต้นผ้าป่าจากวัดต่างๆ...

กรรมการบริหาร อธทส. เยี่ยมวัดในพลีมัธ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มี พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธาน พร้อมด้วยคณะมี พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส เลขาธิการ ,​พระครูใบฎีกาอิทธิพล อิทฺธิญาโณ เจ้าหน้าที่กองเลขานุการ, พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน , พระบุญชู ปุญฺญนาโค วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดมหาธาตุ พลีมัธ ตามโครงการ “ออกเยี่ยมวัดในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์” อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในครั้งนี้ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์วัดมหาธาตุ...

ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ

เนื่องในอภิลิขตสมัยอายุวัฒนมหามงคล 93 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มวลเกล้าฯ พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ขอประนมกรแทนมาลา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ และอำนวยพรแด่พระเดชพระคุณ ได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

คณะกรรมการบริหารองค์กร เยี่ยมวัดมัชฌิมาราม ลีดส์

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ พระครูสิริธรรมปทีป รองเลขาธิการองค์กร ฯ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขาองค์กร ฯ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดมัชฌิมาราม เมืองลีดส์...

คณะกรรมการบริหารองค์กร เยี่ยมวัดพระสิงห์ยูเค

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ พระครูสิริธรรมปทีป รองเลขาธิการองค์กร ฯ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขาองค์กร ฯ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ...

คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดสายหลวงปู่ชาในสหราชอาณาจักร

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมืองแมนเชสเตอร์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขา องค์กร ฯ และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดป่า อรุณรัตนคิรี หรือวัด Harnham Buddhist Monastery...

ประมวลภาพการประชุม ชุดที่ ๒

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ – ชุดที่ ๒ ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561