วาทะพระข้าวปั้น ตอน ไม้วิเศษ

ก้าวชีวิต (Life’s Journey) ของแต่ละบุคคล ยังบรรจบปลายทางที่แน่นอนได้ยาก เพราะจุดหมายในความนึกคิด มิอาจคาดเดาด้วยตรรกะใดๆได้ ฉะนั้น เมื่อยังมุ่งในทางก้าว เราจำเป็นต้องตั้งคำถามเพื่อให้ง่ายต่อการไปถึงคำตอบ โดยแต่ละก้าวที่กำลังไปต่อนั้น ควรออกแบบอย่างไร (Figure out) จึงจะมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือในมิติทางความคิดและการลงมือทำ ฉะนั้น ไปต่อ – แปลว่าข้อบกพร่องต้องลดน้อยลง ไปต่อ- ควรถักทอความเป็นไปได้มากที่สุด ไปต่อ – ทุกข้อแม้ต้องไม่ซับซ้อน ไปต่อ – จะรีรอหรือลังเลอีกต่อไปไม่ได้ ไปต่อเถอะนะ (พระข้าวปั้น)