Gallery

กิจกรรม ถวายความรู้ด้านไอที (พัฒนาการผลิตสื่อเพื่อการเผยแผ่) แด่ พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย พระครูภาวนาวิธาน รองประธานองค์กร รูปที่ ๓ เป็นวิทยากร