กรรมการบริหาร อธทส. เยี่ยมวัดในพลีมัธ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มี พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธาน พร้อมด้วยคณะมี พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส เลขาธิการ ,​พระครูใบฎีกาอิทธิพล อิทฺธิญาโณ เจ้าหน้าที่กองเลขานุการ, พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน , พระบุญชู ปุญฺญนาโค วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดมหาธาตุ พลีมัธ ตามโครงการ “ออกเยี่ยมวัดในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์” อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในครั้งนี้ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์วัดมหาธาตุ...